Enhets grund

Under 1900-talet har vi teknologiskt utvecklat vår materiella tillvaro så långt att vi nu riskerar att förgöra vår jord, vår enda överlevnadsresurs. Vi har använt oss av den rationella och intellektuella handlingskraften. Detta har skett på bekostnad av vår inre tillvaro, där glädje, kreativitet, kärlek, frid och meningsfullhet är viktiga kvaliteter för att vi ska känna tillfredsställelse och harmoni.

egrund

Under 2000-talet tror vi att samhället behöver utvecklas från ett intellektuellt tänkande till ett mer intuitivt tänkande med mer fokus på det inre livet. De problem vi i dag står inför kan inte bara lösas med förändringar i det yttre. Inte heller med samma sätt att tänka, som har skapat problemen, för att hänvisa till ett uttalande av Einstein. Alltså måste lösningarna komma från en annan utgångspunkt.

Enhet är inte ett Grad-skillnadsparti utan ett Art-skillnadsparti.  Gradskillnad innebär att man endast för fram lösningar på problem inom det gamla systemet/paradigmet. Det är att fortsätta tänka på det gamla sättet, på det sätt som har försatt oss i den situation vi nu befinner oss i. Artskillnad å andra sidan, är exempelvis när människor förstår och tar ansvar för att alla förändringar börjar inom var och en av oss och manifesterar sig i det yttre som ett resultat av detta.

Enhet utgår från en djupare analys av människan

Enhet är ett politiskt alternativ som försöker se hela människan, inte bara våra fysiska behov. Människan är mer än bara kroppen och sinnet, och för att vara i harmoni – och därigenom kunna skapa harmoni i det yttre – måste alla delar i oss förstås, bejakas och tillfredsställas. Därför är självkännedom viktig, även inom politiken. Politik utan detta djup kan därför aldrig i längden lyckas. Människans arbete för yttre samhälleliga förändringar måste ständigt gå hand i hand med ett inre arbete för frid och självkännedom. Inre frid ger yttre fred. Detta är hållbarhet på ett djupare och mer grundläggande sätt än vad traditionell politik talar om. Denna dimension leder till enhet, därav partiets namn, och innebär en nästa-kärlek, en etik och en moral som medför respekt för, och omsorg om, allt levande.

Visioner behövs för utveckling

Vi behöver veta vart vi vill nå för att förstå vilka beslut vi måste fatta för att komma dit. Vi tror dessutom att allas drömbild vad gäller de viktigaste samhällsfrågorna i grund och botten är likartad. Ändå har ingen befintlig regering ännu lyckats styra vårt land mot en sådan hållbar utveckling. Har vi människor överhuvudtaget funderat på vad det är vi vill ha eller begränsas vi av en känsla att det är omöjligt att genomföra en förändring i linje med hur vi vill skapa vår framtid?
Enhets visioner utgår ifrån att vi tror att varje människa, och andra levande varelser, har ett gemensamt behov av bland annat trygghet, kärlek, frihet och frid. Utifrån denna grund och Enhets visioner ska vi inom Enhet utarbeta konkreta förslag i vardagsnära frågor, skriva motioner, fatta beslut och samarbeta i riksdagen.

Attitydförändring är nödvändig

För att uppnå Enhets visioner är vi övertygade om att en genomgripande förändring av våra attityder är nödvändig. Enhet anser att allting utgör en enhet och detta helhetstänkande måste till eftersom det utgår från en kärleksfull attityd till människans behov och till den jord som hyser oss. En sådan attityd kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra och att vi inte längre kan tillåta oss att agera utifrån kortsiktiga perspektiv där delar av helheten gynnas på andra delars bekostnad. Det gäller såväl på det ekonomiska som på det ekologiska planet och inte minst på det mänskliga, känslomässiga planet. Hur ett samhälle ser ut beror i grunden på vilka attityder och vilken moral dess medlemmar, och inte minst dess politiker och näringslivsidkare, har. Därför är det just arbetet med att förändra våra attityder som Enhet ser som en mycket viktig uppgift.