Enhets historia

”Hur världen utanför oss ser ut, är ett resultat av vår inre värld.” Med den insikten startade Enhet som en rörelse 6 april 1990. Initiativtagare var Ulf Wåhlström. Efter att ha varit egen företagare i tolv år insåg han att de regler som styr affärsvärlden och samhället i stort inte tillfredsställer människans naturliga behov av harmoni och frihet. Med Ulfs egna ord: ”Under några år funderade jag ofta över vad som var meningen med livet. Fanns det en större mening än jag var medveten om? Var det värt att ge så mycket tid och energi åt företagsverksamhet? Vad hade vi skapat för samhälle egentligen? Vart tog människan vägen? Vad var livskvalité och lycka?

Enhets grundare, Ulf Wåhlström

Genom ett medvetet val tog jag ställning för att genomföra en förändring i mitt liv och finna svaren på dessa frågor. Jag sålde mitt företag och fick därför möjlighet att under tre år ägna mig åt privata studier i bland annat kvantfysik, filosofi, psykologi och esoterik. Jag ville skapa ett, för mig, hållbart begrepp om hur människan fungerar och vad som behöver ändras för att vi ska få känna äkta glädje och mening i våra liv. Jag delade med mig av mina tankar och idéer till andra människor och med deras stöd tog jag den 6 april 1990 initiativet till Enhet”. Det första konstituerande mötet i Stockholm hölls 25 april 1990 och en interimsstyrelse valdes för Enhetspartiet (som senare förkortades till Enhet). Under detta första år växte Enhet genom träffar, föredrag och studiecirklar. Dessutom startade Enhetsbladet, en tidning för Enhets medlemmar. Under slutet av året knöts även kontakter med bland andra den amerikanska författaren Gary Zukav som skrivit flera metafysiska böcker till exempel ” Själens Boning”, samt varit återkommande gäst hos Oprah Winfrey. Efter att Gary fått ta del av Enhets idéprogram – på engelska Unity – konstaterade han: ”The formation of Unity in Sweden is a momentous event. This is a time for celebration. The new politics of authentic power is being born. I recommend it completely”.

År 1991 åkte Ulf runt i Sverige och höll föredrag, vilket bland annat ledde till skapandet av lokala Enhetsgrupper på olika orter. Gary Zukav kom tillbaka till Sverige för att stödja Enhet i det stundande riksdagsvalet. Ulf och Gary gjorde en föredragsturné till åtta svenska städer under ett par veckors tid. Även det ekonomiska inslaget Tidsfaktorekonomi bidrog till att synliggöra Enhet. I september 1991 deltog så Enhet för första gången i riksdagsvalet med Ulf som partiledare tillika ordförande tillsammans med utsedda riksdagskandidater. Med en medlemsskara på drygt 600 medlemmar som grund fick Enhet 888 röster. Samma höst flyttade Enhets kansli från Stockholm till Rinkesta Slott i Ärla, Södermanland. Den stora tillströmningen av medlemmar till Enhet hade nämligen väckt förhoppningar om att hyra Rinkesta Slott och göra det till en mötesplats och ett utbildningscenter för Enhets medlemmar och politik.

Gunilla Wigertz

Rinkesta Enhetscenter och kansli upprätthölls från 1992 främst av Ulf Wåhlström och programansvarig för Rinkesta sedermera partisekreterare för Enhet, Gunilla Wigertz (1992-2006). Engagemanget från Enhets medlemmar i detta projekt var i början stort och med hjälp av flera eldsjälar, arrangerades år 1992 sex Enhetshelger och en sommarvecka med utbildande inslag inom personlig utveckling, Tidsfaktorekonomi, Nonviolent Communication och utveckling av Enhets politik. Enhet deltog också på en mässa i Umeå såsom ”Enhet – Nya Tidens politik”. En konkretisering av Enhets dåvarande idéprogram hade börjat efterfrågas av både medlemmar och intresserade. Därmed påbörjades arbetet med ett praktiskt, politiskt program som blev färdigt våren 1993. Följande år, 1994, presenterades en uppsats om Enhet vid religionssociologiska seminariet i Lund samt i Uppsala i april. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att finna fram till de samhälleliga orsakerna till det nya samhällsfenomenet Enhet.

Enhets gamla logotyp

Enhets gamla logotyp

Med hjälp av 1 500 namnunderskrifter registrerades partibeteckningen Enhet. Enhet inbjöds också att inleda ett samarbete med några andra småpartier; Direktpartiet, Unionspartiet, Kvinnopartiet, Välfärdspartiet och De arbetslösas parti. Denna valsamverkan representerades av Ulf Wåhlström hos Aschberg Direkt i TV 3 i maj 1994. Valsamarbetet rann dock ut i sanden då några av partierna hoppade av. Efter en partivecka i Sundsvall, då flera av Enhets medlemmar deltog, var det så dags för Enhets andra riksdagsval som det året, 1994, resulterade i 2 003 röster. Under åren 1995 – 1997 arrangerades Enhetshelgerna fortsatt. Dessutom hade Enhet 19 kontaktpersoner samt lokala Enhetsgrupper i 18 städer. 1997 fick Enhet ett nytt skräddarsytt medlemsregister och Enhet kunde göra entré i internetvärlden med en första hemsida. År 1998 skapades, som ett led i handlingsplanen inför riksdagsvalet, Den kärleksfulla Statskuppen. På sommaren fördes idéprogrammet samman med det politiska programmet och blev Enhets Visionsprogram som gällde ända fram till år 2010. Inför riksdagsvalet deltog Enhet på Inre Harmoni-mässor i bl a Stockholm, Huskvarna och Örebro. Valresultatet det året blev 1 750 röster. År 1999 lämnade Ulf, Gunilla och Enhets kansli Rinkesta Slott och därmed reducerades drastiskt medlemsaktiviteterna och möjligheterna för medlemmarna att träffas. Året därpå, 2000, fattades – efter vissa medlemmars påtryckningar – beslutet att enbart driva Enhet som en ideell förening och inte som ett politiskt parti. Man trodde att den politiska etiketten låg Enhet i fatet. Den registrerade partibeteckningen behölls dock eftersom tanken var att man ändå skulle kunna rösta på ”nätverket” Enhet i riksdagsvalet.

Från av många mässor som Enhet har deltagit på

2001 lades den tio-åriga Enhetstidningen ned och under åren som följde genomfördes enbart ett fåtal Enhetshelger. Riksdagsvalet 2002 resulterade i endast 603 röster då aktiviteten bland medlemmarna var låg och beslutet att kalla Enhet för nätverk i stället för politiskt parti uppenbarligen nu hade fått tidigare Enhetsväljare att välja andra partier. Under 2003 var aktiviteten inom Enhet fortsatt liten, så 2004 erbjöds medlemmarna rösta om att avveckla Enhet eller att fortsätta. Medlemmarna röstade för en fortsättning och en interimsstyrelse bildades för försök till nystart.

Enhets valsedel inför 2010 års val

År 2005 fattades beslut om att Enhet åter igen skulle kalla sig ett politiskt parti. Året därpå, 2006, inleddes en samverkan med organisationen TilliT. Detta resulterade i att från att ha varit ett parti som under första halvan 2000-talet hållit en låg profil, nu fick in ett växande antal medlemmar och flera nya kompetenta medarbetare. Riksdagsvalet det året resulterade i 2 648 röster. Samarbetet med TilliT avslutades dock efter valet. Nu avsade sig Ulf Wåhlström rollen som styrelseordförande för Enhet för att få in ”nya friska fläktar” i styrelsen. Dock behöll han partiledarrollen utifrån medlemmarnas önskan. Ordförandeskapet flyttades nu till Helena Gustavsdotter (2008-09) och därefter till Siv Maria Rabnor (2010-11). Även Gunilla Wigertz kunde nu släppa ansvaret för kansliet då nya kompetenta medlemmar runtom i Sverige var villiga att dela på detta arbete. Trots ett lågt resultat i riksdagsvalet 2010 (632 röster) fortsatte Enhet med ny energi. Det låga valresultatet bidrog till en process av självrannsakan. Varför var inte Enhet mer känt efter 20 år? Hur kom det sig att Enhet inte uppfattats som ett politiskt alternativ i någon större omfattning ens i den närstående målgruppen – alla de som delar Enhets visioner eller det djupare holistiska synsättet på människan?

2012-02 Februari Ulf avtackas arsmotet2012

Ulf avtackas av Siv Maria på Enhets årsmöte 2011

En ny arbetsgrupp bildades, Strategigruppen, som under drygt ett år grundligt undersökte partiets styrkor och svagheter inom alla områden. En enkät gick också ut till Enhets medlemmar och sympatisörer för att få del av deras tankar och idéer. Många av svaren visade på en önskan om konkretisering av Enhets visioner och att utveckla Enhet till ett parti som mer tydligt tar ställning i politiska frågor och deltar i samhällsdebatten. Ulf Wåhlström lämnade enligt egen önskan posten som partiledare 2011 och till ny partiledare valdes Siv Maria Rabnor. Därmed övertogs ordförandeskapet för Enhets styrelse av Mita Hugdahl (2011-12). Strategigruppen lämnade en lång rapport till Enhets styrelse i januari 2012. Rapporten innehöll en rad förslag, bland annat att Enhet skulle utarbeta ett partiprogram med konkreta politiska ställningstaganden och att Enhet skulle införa ett delat ledarskap med två språkrör istället för en partiledare.

2012-02 Februari Arsmotet 2012

Från Enhets årsmöte i Tyresö 2012

Förslagen föll i god jord och resulterade i att årsmötet 2012 beslutade om denna inriktning. I maj startade också Enhets blogg där blogginlägg från styrelseledamöter skulle varvas med inlägg från Enhets sympatisörer och medlemmar. I september arrangerades en lyckad helg på Omberg i Östergötland med ett extra årsmöte och en nystartsfest. Nya stadgar antogs och det arbetades intensivt med det nya politiska programmet. Programmet var ute på två olika remissrundor under hösten och många synpunkter kom in från både medlemmar och sympatisörer.

Det nya partiprogrammet antogs i januari 2013. Och på efterföljande årsmöte samma år valdes för första gången språkrör för Enhet i stället för partiledare: Sanna Nova Emilia och Krister Segergren. Till styrelseordförande valdes Sara Widén. Youtube-klipp om Enhet publicerades under året och det tillkom flera nya kontaktpersoner på olika orter. Under sommaren 2013 uppdagades det att Enhets partiregistrering hade avregistrerats på grund av att Enhet i de två senaste valen inte hade lämnat in sin valsedel i tid till valmyndigheten. En ny insamling tog fart under hösten och på några månader kunde vi med många medlemmar och sympatisörers hjälp samla in 1850 namn som med god marginal gav oss en ny partiregistrering.

Några av deltagarna vid Enhets ekonomiseminarium i Norrköping, februari 2014

På vintern 2014 arrangerade Enhet ett ekonomiseminarium i Norrköping som genom flera föreläsningar och samtal fördjupade Enhets kunskaper om ekonomi, landskatt, bankreform och finansiering av en basinkomst. Det resulterade i en konkretisering från styrelsen av hur en början på basinkomst kan genomföras och finansieras i Sverige. Årsmötet 2014 som hölls i Stockholm valde fyra språkrör för Enhet: Krister Segergren, Annika Wesche, Martin Larsson och Agneta Oreheim. För första gången ställde Enhet även upp i EU-valet och fick ca 1870 röster, detta utan att ha tryckt några valsedlar och med endast några veckors valrörelse. Vi blev det 13 största partiet i valet och det klart största partiet av dem som ställde upp utan tryckta valsedlar. Inför riksdagsvalet 2014 ställde också Enhet för första gången upp i några kommunal- och landstingsval. Vi ser nu ett alltmer ökande intresse för Enhet. Medlemsantalet stiger och det finns ett mycket stort intresse på sociala medier (Facebook) där Enhet har tusentals följare. Enhet är en växande rörelse för människor som vill medverka till en värld i enhet och fred och som genom en attitydförändring i samhället vill föra fram helt nya frågor i politiken. Enhet behövs mer än någonsin för att skynda på processen med att förena människors grundläggande fysiska och själsliga behov med det yttre samhällsarbetet.