vision

Enhets visioner

Visioner är nödvändiga för samhällets utveckling. Vi behöver veta vart vi vill nå för att förstå vilka beslut vi bör fatta för att komma dit.
Idag präglas tyvärr politik av kortsiktiga lösningar och avsaknaden av visioner.

Nedan kan du läsa om Enhets övergripande visioner. Vill du veta mer om varje vision, ber vi dig läsa Enhets visioner. Se länk nedan.
I vårt partiprogram finns sedan ytterligare konkretiseringar och politiska förslag.


På individnivå

 • Största möjliga frihet att forma ditt liv som du önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.
 • Skapande av yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen.
 • Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen.
 • Ett samhälle där även våra känslomässiga och existentiella behov blir bekräftade och tillgodosedda.

På samhällsnivå

 • Ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster.
 • Basinkomst – i stället för olika bidrag – som betalas ut till alla människor. För att alla människor har rätt till en grundläggande trygghet genom att vi alla är delar av samma samhälle.
 • Ett samhälle som befrämjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, alternativ energi, småskalighet och landets självförsörjning.
 • Utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans.
 • Meningsfull sysselsättning för alla, vilket gynnar både enskilda och samhället som helhet.
 • Att tjäna varandra med vårt arbete i stället för att tjäna på andras arbete.
 • Prioritera all mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård.
 • En skola med helhetssyn och fokus på människors utveckling till kreativa, intuitiva och trygga individer som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa.
 • Ett samhälle befriat från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning.
 • En utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet i stället för maktkamper och särintressen.

På världsnivå

 • En värld i harmoni och balans med naturen genom att vi behandlar den som ett med oss själva och prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ensidig ekonomisk tillväxt.
 • En gemensam etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar.
 • Ett världssamarbete som samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet.

Länkar

Fördjupa dig i Enhets visioner här