Frågor och svar> Är Enhet ett vänsterparti eller ett borgerligt parti?
Enhet är varken borgerligt parti eller ett vänsterparti. Enhet tar inte ställning till de traditionella politiska ideologierna. Enhet har en egen grund och utgår från den.

> Är Enhet ett religiöst parti?
Nej. Enhet är religiöst obundet och tar inte ställning i religiösa frågor.

> Vad är existenslinjen?
Existenslinjen är vägen till ett samhälle där alla människor har samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar.
Existenslinjen är en väg att utveckla samhället tillsammans och innebär ökad närdemokrati och ett stärkt lokalsamhälle. Enhet vill att beslut i största möjliga utsträckning fattas lokalt av de människor som berörs av besluten. Enhet strävar efter att införa en ny välfärdsmodell som innefattar basinkomst där alla får ta del av samhällets ekonomiska utveckling. Enhet menar också att en omställning till en livsstil som gynnar klimat, hälsa, djur och miljö är möjlig och strävar efter ett samhälle där beslut är hållbara i flera generationer framåt.

> Hur påverkas landsbygd och glesbygd av Enhets politik?
Enhet tror på en levande landsbygd. Genom basinkomst, sänkt inkomstskatt och sänkta arbetsgivaravgifter, samt ett gynnande av närodlad ekologisk produktion och utbyggd social service, underlättar vi för människor att bo och arbeta på landsbygden. Fler människor på landsbygden innebär ett ökat kundunderlag för lokala verksamheter och därmed ökad sysselsättning och höjd välfärd för alla. Detta gör att medborgarna inte längre behöver transportera sig så långt, vilket sänker utgifterna för transporter. Vår landsskatt och naturresursdelning gynnar sol- och vindkraft och vi vill underlätta för mindre lokala kraftverk och därmed sänkta energikostnader för landsbygden. Decentralisering och ökad lokal demokrati gör människor mer delaktiga i sin bygd och får mer möjlighet att utforma lokalt anpassade lösningar.

Länkar: Levande landsbygdbasinkomstsänkt inkomstskattsänkta arbetsgivaravgifterlandsskattnaturresursdelninglokal demokrati

> Vad är landskatt?
Landskatten är i grund en beskattning av olika typer av monopol på naturresurser. Den viktigaste är markvärdesavgiften som beskattar 100% av arrendevärdet på landets markyta. Där ligger den största intäktspotentialen och den viktigaste ekonomiska jämlikhets- och rättvisereformen. Landskatt är en del av en större skattereform där den tar över stora delar av skatterna i det gamla systemet. Reformen innebär att i takt med att skatten på naturresursmonopol ökar, sänks skatt på arbete i motsvarande grad. I begreppet land inkluderas rumsliga resurser (hav, sjö, markyta, luftutrymme, omloppsbanor runt jorden), elektromagnetiska frekvenser, mineraler samt vilda växter och djur. Begreppet land är en modernare motsvarighet till den gamla Grundregalen. Alla resurser naturen, såsom mineraler, fiskbestånd, mark osv., ses här som en gemensam resurs för hela befolkningen. Alle mans rätt till alle mans gemensamma resurser. Genom ett ägande undantas resten av befolkningen privilegiet som det innebär, att kunna ta ut naturresursen ur det aktuella området och göra en ekonomisk vinst på det. Ägaren har monopol inom detta område som denne äger och påförs därför en avgift för det monopolet. För naturresursen mark är landskatten i praktiken en markvärdesavgift, en avgift som samlar in jordränta, dvs inkomster som är både arbetsfria och riskfria. Mark får sitt värde av dess läge och naturresursrikedom, exempelvis närhet till kommunal service, skattefinansierad infrastruktur och omkringliggande företagande. Genom omgivningens arbete ökar alltså värdet på marken, vilket tillfaller markägaren. Det är detta, som omgivningen bjuder helt gratis på, som samlas upp av landskatten. Markvärdesavgiften tar inte hänsyn till eventuella byggnader eller förbättringar uppförda på fastigheten. Skatten påverkas alltså inte då ägaren renoverar eller bygger nytt.

Länkar om Landskatt och Naturresursdelning här: rethos.se , Grundregalenland

> Om ni skulle komma in i riksdagen, hur skulle ni rösta när det kommer till inkomstskattenivåer? Jag undrar då på premissen att naturresurs skatten inte implementerats.
Vi talar om låg skatt på arbete, dvs. inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Övriga skatter har vi inte sagt ska sänkas. Vi kommer inte att äventyra landets ekonomi genom att drastiskt sänka några skatter innan vi kan växla dessa mot andra inkomster, t ex skatt på naturresurser och markanvändning. Det är inte meningen att vi ska montera ner välfärdssystemen – snarare vill vi uppgradera dem så att det verkligen fungerar som en god trygghet för alla.

> Vad menar Enhet med läroplikt istället för skolplikt?
Läroplikt innebär att undervisning kan ske på annan plats än i skolan. Det är undervisningen som är det viktiga, inte var och av vem det sker. Dagens skolplikt är inte tidsenlig.Informationssamhället är här och vi behöver inte knyta kunskap och inlärning till en skolbyggnad. Idag är hemundervisning förbjudet i Sverige, men för bara några år sedan var det tillåtet. Enhet vill åter göra hemundervisning lagligt. Väljer barnets vårdnadshavare att undervisa i hemmet så ansvarar dessa för att grundutbildningen och att undervisningens mål uppfylls. Hemundervisningen sker i samarbete med den lokala skola där eleven skulle ha undervisats.

> Vad anser Enhet om EU?
Det finns positiva och negativa sidor med EU. Men Enhet anser att Sverige bör lämna EU och det viktigaste skälet till det är att vi tycker det är viktigt att beslut fattas så nära människors vardag som möjligt. Detta är den så kallade Subsidiaritetsprincipen som skall vara grundläggande för EU. Men tvärt emot denna princip överförs nu alltmer makt från de enskilda länderna till EU. Det är alltså demokratin som är den viktigaste orsaken för oss i denna fråga. Sveriges riksdag som idag består av folkvalda politiker får allt mindre makt att styra över Sverige. I framtiden vill vi i Enhet dessutom utveckla vårt demokratiska system i Sverige till en blandning mellan dagens representativa demokrati och en modell med direktdemokrati (så kallad flytande demokrati). Det innebär att människor själv kommer att kunna välja om de själva vill rösta i vissa sakfrågor utan att som idag behöva gå via politiska partier och politiker. Denna vision om direktdemokrati kommer att bli mycket svår att genomföra när utvecklingen idag istället går helt motsatt riktning – mer och mer makt och byråkrati i EU. Enhet är för samverkan mellan länder. Vi anser att nationell självständighet inte är ett hinder för samverkan och samarbete. Dagens EU är däremot ett bygge av en ny superstat och någonting som vi inte stödjer. Vi tror att bästa sättet att påverka är genom att snarast lämna unionen. Så länge som vi fortfarande är kvar tänker vi arbeta konstruktivt för förbättringar.

Ytterligare argument för att Sverige ska stå fritt från EU:
– EU:s militarisering. Vår Svenska neutralitet finns inte längre. EU militariserar och strävar efter att bli en militär supermakt, och som medlem i EU anpassar vi oss och vi deltar i den militära upprustningen. Samtidigt binds allt starkare band till USA och NATO. Vi kommer inte att kunna vara alliansfria, om vi nu överhuvudtaget fortfarande är det? Enhet är ett parti som vill lösa konflikter utan våld. Vi anser att försvaret på sikt ska avvecklas och vapentillverkning och export ska upphöra. Alltså en helt annan väg än EU:s utveckling.
– En självständig ekonomisk politik. Sverige har valt att stå utanför valutaunionen och Euron. Detta var ett mycket klokt beslut. Trots det är vi idag hindrade från att ha en helt självständig ekonomisk politik i och med att vi genom EU-medlemskapet redan är med i EMU:s två första steg. Vi har som Danmark och Storbritannien inte förhandlat fram undantag i avtalet. Till exempel kan EU rent formellt kräva att vi inför Euron i Sverige. Något som också EU påpekar varje år. Idag får vi allt svårare att utforma vår egen välfärd och reformer som passar vår tradition av välfärdssamhälle. Vi blir alltmer styrda av EU-direktiv såväl på lokal som på nationell nivå. Enhet vill utveckla tryggheten för alla individer genom en basinkomst. Detta blir antagligen mycket svårt att genomföra då EU bestämmer alltmer.

> Ställer Enhet upp i valet till Europaparlamentet?
Ja. 2014 ställde Enhet för första gången upp i ett EU-val.  Så länge som Sverige är medlem i EU så ska vi försöka påverka EU till det bättre samt för att underlätta för ett utträde ur unionen.

> Vad menar Enhet med existentiell dimension eller andlighet?
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan religion och andlighet. Religioner handlar om trossystem och är inget som vi anser att ett politiskt parti ska ta ställning till. Andlighet däremot, eller en djupare existentiell dimension som vi i Enhet oftast säger, handlar om vem vi är. Människan är mer än kropp och sinne och de djupare delarna inom oss behöver också ses, förstås och bejakas för att människan ska kunna uppleva full harmoni. Enligt Världshälsoorganisationen finns det åtta olika faktorer som ligger till grund för existentiell hälsa. Det är hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och en positiv gemensak. Forskning visar på att detta gäller för alla människor, oavsett nation- eller kulturhörighet. I och med att samhället är summan av alla individer så är detta perspektiv viktigt för att skapa ett hållbart och harmoniskt samhälle med lyckliga människor.

> Vilket politiskt block kommer Enhet att tillhöra eller samarbete med om ni kommer in i riksdagen?
Enhet tar inte ställning till den traditionella svenska blockpolitiken och kommer inte att tillhöra något politiskt block när vi blir invalda i riksdagen. Vi anser att dagens blockpolitik är osund och föreslår att den upplöses till förmån för samarbete och breda överenskommelser som omfattar så många partier som möjligt. Vi kommer heller inte ge något allmänt stöd till ett av blocken, utan stödja alla bra förslag oavsett vart de kommer ifrån.

> Är målet för Enhet att komma in i riksdagen?
Det är ett av våra mål, men inte det viktigaste. Vi vill in i riksdagen för att kunna förändra samhället i riktning mot våra visioner. Riksdagsinträde är inte ett mål i sig, utan ett medel för att bättre kunna påverka. Samhällsförändring kan också ske på andra sätt, utanför de parlamentariska församlingarna. Enhet har inskrivet i sina stadgar att vi inte i första hand strävar efter riksdagsplatser och ministerposter, utan istället att bidra till en positiv samhällsutveckling i enlighet med Enhets visioner. Detta för att göra klart från början att det inte är strävan efter makt som driver oss.

> Varför har ni ingen fast medlemsavgift utan endast ett frivilligt stöd för medlemskap?
Alla människor har olika ekonomiska förutsättningar. Vi vill inte att någon person ska avstå från medlemskap i Enhet på grund av ekonomiska orsaker. Vi har tillit till att de pengar som vi behöver kommer till oss förr eller senare.

> Varför kan man vara med i andra politiska partier samtidigt som man är medlem i Enhet?
Vi ser inte andra partier som konkurrenter eller hot, därför spelar det ingen roll för oss om en person väljer att vara med i fler partier än enhet.

> Om en medlem i Enhet samtidigt är medlem i annat parti, innebär inte det att det kan bli en konfliktsituation i en fråga där dessa partier tycker olika? Även om en medlem i Enhet är med fler partier så blir man bara invald i en parlamentariskt församling (kommun, landsting, riksdag eller EU-parlamentet) genom ett parti. Blir man invald på ett Enhetsmandat så är det Enhets politik som man har att förhålla sig till, inte det andra partiets politik. Stödjer man inte Enhet i en viss fråga bör man redovisa det innan man ställer upp på Enhets valsedel. Blir man sedan invald så har man självklart all rätt att föra fram sin personliga åsikt, även om den är annorlunda än Enhets. Det viktiga är att man är tydlig med att det är ens personliga uppfattning och inte enhets. Enhet tror inte på partipiskor och vi är inte rädda för att människor i samma parti har olika uppfattningar i vissa frågor. Det som Enhet står för finns skrivet i Enhets visions- och partiprogram.

> Enhet talar om olika arbetsmetoder, vad menas med det?
Enhet har för nuvarande tre komponenter i sitt arbetssätt som skiljer oss från andra partierna. Dessa är Tyst stund, Cirkelmetoden och Non-violent communication (NVC). Tyst stund är en samling där man sitter i tystnad med varandra i några minuter. Vi börjar alltid våra möten på detta sätt, även telefonmöten. En tyst stund ger möjlighet att landa i sig själv, i närvaron, i det som är, att få känna sitt eget inre och stilla sitt sinne. Cirkelmetoden är att samlas i cirkel och prata i cirkel, det är en version av en urgammal mötesteknik – människor har i många kulturer mötts i cirklar där alla andra lyssnar uppmärksamt utan att avbryta. I cirkel ser vi alla varandra, och cirkel symboliserar också att ingen är mer och ingen är mindre, alla har samma status i en cirkel och alla inkluderas. Non-violent communication (NVC) är en kommunikationsteknik och ett förhållningssätt där man kommunicerar sina känslor och behov, och försöker se andras känslor och behov. Man dömer inte, man pekar inte ut andra, utan man tar ansvar för sina egna känslor och behov.

> Vem bestämmer i Enhet?
Den som önskar kan bli medlem i Enhet genom att betala in ett frivilligt medlemsstöd. Alla medlemmar kallas till ett årsmöte varje år, vanligtvis i mars. På det årsmötet har alla medlemmar rösträtt. Medlemmarna beslutar tillsammans om vilka som ska väljas till förtroendeuppdrag (styrelse, revisorer, valberedning, språkrör etc), hur Enhets visioner och politik ska utformas med mera. Mellan årsmötena är det styrelsen som tar beslut. Enhet har också flera arbetsgrupper som jobbar självständigt.

> Var kommer Enhets pengar ifrån?
Enhet har inte en krona i bidrag från staten eller annan offentlig verksamhet. Vår ekonomi bygger helt på medlemsbidrag (frivilligt belopp för att bli medlem) samt gåvor.

> Har Enhet några anställda?
Nej, allt arbete sker än så länge helt ideellt av medlemmar och sympatisörer.

> Vad föreställer Enhets logga?
Enhets logga är en solros, inte av den vanligaste sorten, utan av de mindre kända, vilka finns fler olika varianter av, såsom präriesolros, jordärtskocksblomma och tandsolros. Symbolen är asymmetrisk med svängda blad som symboliserar rörelse och liv. Den tillfälliga arbetsgrupp i Enhet som 2012 jobbade fram logotypen hade följande motivering: ”Vi har valt en symbol som är mycket enkel, som är unik i sin utformning, och som inte redan är laddad med en mängd värderingar och känslor. En unik symbol som kan förknippas med partiet Enhet, utan att blandas samman med något annat. En solros på ett enkelt och samtidigt konstnärligt sätt. Hur vi låter denna blomma, denna solros, växa och fyllas med kraft är nu upp till oss själva”.


Välkommen att skicka in frågor till oss som vi kan besvara på denna sida. info@enhet.se

Länkar

Partiprogram