Ett kapitel om Kunskap, Undervisning, Friskolor, Högskolor samt Kultur och Kreativitet

Den kreativa människan

Enhet önskar bidra till skapandet av en inifrånstyrd skola – där lust, lek, nyfikenhet, utforskande och glädje är den ledande energin i våra barns utveckling. En skola där vi bidrar till barnens kreativa och fria tänkande genom att vägleda dem med frågor framför att ge dem färdiga svar. Där vi lyssnar aktivt och intresserat på våra barn och låter dem få komma till uttryck utan att bedöma/värdera eller jämföra deras tankar, deras person eller förmågor. En skola där vi kanske inte alltid kan ledas av mätbara mål och värderingssystem utan av kärleken till livet och varandra.

Den avgörande skolfrågan bör vara: ”Hur skapar vi en skola dit våra barn älskar att gå? Där varje barn känner glädje och meningsfullhet? Där varje barn känner att det får komma till sin fulla rätt och utvecklas utifrån sin egen bästa förmåga?”

Enhet stöttar utvecklingen av en forskningsbaserad skola och ett forskningsbaserat lärande som följer den aktuella forskning som finns inom tex hjärnforskning, psykologi, naturvetenskap, näringslära, pedagogik med mera. Detta skapar en skola i ständig utveckling som följer tidens medvetenhet och använder den kunskap som finns för att skapa de bästa förutsättningar för varje individs utveckling och lärande.

Vi anser att samhället mer än i dag behöver utgå från barnens behov och deras rätt till tid och omtanke. Skolan behöver ha en holistisk grundsyn, förena värdegrund med kunskap och stödja barns utveckling till kreativa, intuitiva och trygga individer som använder sin utbildning för sitt eget och samhällets bästa. Ett samhälle som bygger på samarbete framför konkurrens där vi med våra unika begåvningar kan komplettera varandra och komma till vår fulla rätt.

Våra barns inre liv – bestående av känslor, tankar, inspiration, kreativitet och nyfikenhet – har hittills varit av underordnad betydelse. För att bidra till ett samhälle där varje människa förstår sitt unika värde och på så sätt även förstår andras värde, behöver våra barns inre värld lyftas fram och prioriteras. Genom att visa genuint intresse för varje individs unika förmågor och inre värld, ger vi våra barn en känsla av värde, mening och sammanhang. En känsla av att tillhöra och att bidra till världen med sin blotta existens.

Kunskapen är ständigt föränderlig och utvecklingen går fort i vår tid. Vi vet inte vilka förmågor våra barn bäst kommer att behöva för att möta framtiden. Däremot så vet vi att trygghet och välmående är två grundläggande faktorer som påverkar i vilken mån våra unga är rustade att möta framtidens utmaningar eller inte.

1) Trygghet: Vi menar att följande delar är av stor vikt för våra barns trygghet:

 • Tvärkompetenta lärare och vuxna i skolan med god självkännedom samt kunskap och förståelse för mänskliga beteenden och behov (beteendevetenskap, psykologi, hjärnforskning, pedagogik, kommunikologi med mera)
 • Mindre elevgrupper/barngrupper med möjlighet för att bygga förtroendefulla relationer mellan lärare och elev
 • En skolmiljö som genomsyras av ömsesidig respekt och lyhördhet mellan barn och vuxna
 • En skola där vänskap och förmågan att bygga kärleksfulla relationer till sin omvärld är viktig
 • Ett skolklimat som genomsyras av tillit och personligt ansvar framför lydnad och utifrånstyrd kontroll
 • Ett skolklimat som aktivt arbetar för medmänskliga värden och gemenskap, där våra likheter förenar och våra olikheter kompletterar

22196_534536866579764_1065421400_n2) Värde och välmående: Vi anser att skolan behöver skapa utrymme för följande, såväl ekonomiskt som praktiskt:

 • En näringsrik, ekologisk kost
 • Närkontakt med naturen
 • Daglig fysisk rörelse utan inslag av tävlan
 • Kreativa uttryck – konst, musik, personligt skapande med mera
 • Inre motivation (ej motivation genom betyg)
 • Självreflektion/självmedvetenhet
 • Självkänsla/självförtroende
 • Meningsfullhet – en känsla av meningsfullt skapande och lärande
 • Förståelse för mänskliga samspel, kommunikation och konfliktlösning
 • Individuellt lärande utan bedömning
 • Individuell skolstart
 • Lekfull utveckling
 • Mänsklig visdom
 • Medmänsklighet och medkänsla
 • Avslappning, lugn och ro
 • Samarbete
 • Möjlighet att själv påverka och ha inflytande över sin läroprocess
 • Möjlighet att följa sina intressen som en drivkraft i sin kunskapsinlärning

3) Kunskap: Hur bidrar vi till att våra barn tillgodogör sig kunskap som är relevant för dem och som de har användning av? Vi anser att följande bör utgöra grunden för våra barns kunskapsutveckling:

 • Självmedvetenhet, trygghet och välmående (enligt ovan)
 • Baskunskaper för att tillgodogöra sig ytterligare kunskap och för att kunna interagera med sin omvärld. Till exempel språk, matematik, samhällskunskap, data
 • Kunskap om var jag söker information/kunskap
 • Förmågan till informations- och källkritik. Är den här informationen relevant? Hur använder jag mig av den?