Städer och landsbygd

Vår vision om städer innebär att de ska vara en plats där utbildning, kultur, samvaro och kommunikation frodas. Städerna bör byggas så att människor trivs och inte utsätts för onödiga föroreningar. När vi utvecklar våra städer ska hänsyn tas till våra minsta medborgare; barnen. Det krävs en annan planering och organisering av samhället än i dag för att skapa städer som inte bygger på bilism. Biltrafik kan i stort sett ersättas av spårvagnar, spårbilar och annan kollektivtrafik inom tätbebyggda områden.

Idag kommer en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp från bostäder. Vårt skattesystem med hög skatt på arbete gör det i dag svårt att bygga energisnålt eller att renovera utan att hyrorna blir väldigt höga. Det behövs en hållbar planering och byggande inför framtiden med gröna tak, återanvändning av byggnadsmaterial samt användning av miljövänlig isolering. Det finns många farliga ämnen i konventionell isolering och byggnadsmaterial som kan ge upphov till hälsoproblem. Byggnation i trä är att föredra framför dagens betong som är dyrare och mer energikrävande. Trähus kan nu göras eldsäkra och idag är det tillåtet att även bygga höghus i trä. Nybyggnation bör ha passivhus-standard. Gröna tak och mer naturlig isolering bidrar till en energieffektivisering. Odlingar kan också anläggas på många grönytor i städerna och på tak.

Dagens avloppssystem med rening av toalettavfall behöver göras om så att inte viktiga näringsämnen och gifter blandas. Vi behöver ta vara på all den näring som finns i urin och avföring och återföra dessa näringsämnen till jordbruket så att ett naturligt kretslopp skapas.

Enhet arbetar för ett decentraliserat och småskaligt samhälle med en ökad självförsörjningsgrad som ger frihet och oberoende. Varje stad är beroende av en landsbygd för sin försörjning. En levande landsbygd minskar också samhällets sårbarhet. Samhällets resurser behöver fördelas så att grundläggande samhällsservice såsom affär, skola och äldreboende också kan finnas för dem som bor på landsbygden.

Ett nytt ekonomiskt system och en ekonomisk basinkomst för alla innebär stora möjligheter för dem som vill bosätta sig på landet och njuta av närheten till naturen och ett naturligare liv. Det blir också lättare att starta små företag som till exempel småbruk, vind- och vattenkraft i mindre skala.