Ett kapitel om Hälsa, Vård, Läkemedelsindustrin, Forskning, Psykiatri, Drogmissbruk och Elektromagnetisk strålning

Mera friskvård – mindre sjukvård

~ Enhet vill verka för en integrativmedicinsk vård. Det är viktigt att vetenskapligt underbyggda komplementärmedicinska metoder blir en integrerad del av det allmänna sjukvårdssystemet. För att öka kunskapen och förståelsen för komplementärmedicin bör sjukvårdspersonal erbjudas utbildning och vidareutbildning inom komplementär behandling. Legitimerade yrkesgrupper ska ha lagstadgad rätt att arbeta med integrativmedicinsk vård och behandling.

Enhet vill utöka den enskildes valmöjligheter när det gäller vård, både utförare och vårdformer och oavsett om det gäller skol-, komplementär- eller alternativmedicin. Exempel på komplementära och alternativa metoder är massage, akupunktur, homeopati, osteopati, fytoterapi (örtmedicin), kinesiologi och taktil terapi. Dessa vårdformer ska ingå i patientförsäkringen.

Ersättningssystemen i sjukvården bör utredas för att komma tillrätta med de negativa effekter dessa har visat sig ha när det gäller prioritering av patienter. Prioritering ska ske efter behovsprincipen. Prioritering efter vilka patienter som lönar sig bäst att behandla strider mot vårdens etiska principer.

Enhet vill utöka den enskildes valmöjligheter när det gäller utförare av omsorg. Alla äldre ska ha rätt till regelbundna läkemedelsgenomgångar. Samordningen mellan vårdinstanser i landsting och kommun bör öka särskilt för patienter i psykiatri och äldreomsorg. Vård och omsorg bör inriktas mer mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder (salutogenes). Det behöver tas betydligt större hänsyn till biopsykosociala faktorer i alla vårdsammanhang. Vården bör utveckla sina metoder att nå socioekonomiskt svaga grupper för att öka jämlikheten i hälsa. Metoderna för att tillgodose äldres behov av stöd för sin existentiella hälsa och vård i livets slutskede behöver utvecklas.

Enhet vill verka för att åtgärder i kommun, landsting, länsstyrelser och på nationell nivå inriktas mer mot förebyggande folkhälsoarbete. Enhet vill arbeta för en samhällsplanering som ger utökade möjligheter till fysisk aktivitet eftersom rörelse har oöverträffade hälsofrämjande effekter. Exempel är fler och säkrare promenad- och cykelvägar i stadsmiljöer, bevarande av grönområden och utökade satsningar på idrott för barn både i skola och på fritid.

En sänkning av arbetstiden skulle ge lägre sjukdomsfrekvens. Det skulle ge individen mer tid att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter – träning, friluftsliv, socialt umgänge och samvanor med familjen med mera.

De myndigheter som ansvarar för att minska skadliga tillsatser i mat och andra produkter behöver förstärka sitt arbete på detta område. Måltider som serveras i vård och omsorg ska alltid vara näringsriktig, smaklig, ekologisk samt styras av miljöprinciper när det gäller transporter. Lagen om upphandling bör ändras så att upphandling kan ske efter andra principer än rent ekonomiska.

Enhet anser att samhället bör satsa mer på föräldrastödjande insatser när barnen är små och att såväl elevhälsa som ungdomsmottagningar bör byggas ut för att förebygga den psykiska ohälsa som är ett växande problem bland unga idag. Även privata skolor ska ha samma krav på sig att ha en väl utbyggd elevhälsa. Ökade satsningar på att nå ungdomar i socioekonomiskt svaga grupper bör göras.

Tandvården bör i ökad utsträckning arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Ersättningssystemen för tandvården och den allmänna sjukvården bör samordnas.