Partiprogram - Existenslinjen

Tryggt samhälle

En värld av mångfald och enhetIndividnivå - Harmoniska människor

FRED OCH EGET ANSVAR

Förändring börjar inifrån. Vi skapar yttre fred genom inre frid. Det är varje människas ansvar att finna de vägar dit som hen behöver.


Samhällsnivå - Tryggt samhälle

BISTÅND

Sverige ska bedriva en generös biståndspolitik, fri från egenintresse. Biståndet bör så mycket som möjligt vara utformat som hjälp till självhjälp, förutom vid katastrofhjälp.


EUROPA OCH EU

Enhet ser positivt på samarbete mellan länder, kontinenter och globalt. Samarbete ger förståelse och ett starkare utbyte av erfarenhet, kultur, forskning och framsteg som i sin tur leder till fred.

För att Enhet ska förespråka fortsatt EU-medlemskap krävs det att EU-samarbetet är i enlighet med Enhets politik och har social och ekologisk hållbarhet som mål.

Grunden för Enhets EU-politik är samarbete som samtidigt värnar om lokalsamhället.


MIGRATION OCH MÄNNISKOR PÅ FLYKT

Enhets långsiktiga vision är att alla människor ska kunna röra sig fritt och bosätta sig var de vill i världen.

Enhet står för öppenhet gentemot andra kulturer och människor. Vi anser att olika kulturer kan samexistera och berika varandra. Ansvaret för en fredlig samexistens ligger både hos staten och de enskilda individerna.

Enhets Migration och Flyktingpolitik


FRED

Enhet vill se Sverige som neutralt och alliansfritt. Vi avvisar därför varje form av samarbete med NATO eller andra militärpakter, inbegripet så kallade värdlandsavtal.


KRIGSMATERIELTILLVERKNING OCH KRIGSMATERIELEXPORT

Som en logisk konsekvens av Enhets pacifistiska hållning vill Enhet att Sveriges vapentillverkning och vapenexport ska upphöra. Vi anser att ett land som förespråkar fred och själv avrustar, inte samtidigt kan sälja krigsmaterial.


Global nivå - Hållbar planet

UTRIKESPOLITIK

Enhets vision är en gränslös värld i fred och globalt samarbete, utan fattigdom och nöd.

Jordens resurser är gemensamma och tillhör alla. Enhet vill verka för en rättvisare fördelning av resurserna och för att skuldbördan, som många länder lider under, lyfts bort.

Enhet är ett pacifistiskt parti, vilket innebär att vi tror på icke-våldsprincipen vid konfliktlösning. För oss är fred inte bara målet, utan också vägen dit. Hela världen bör avrustas, och vi anser att en militär avrustning av Sverige kan visa vägen dit.

Sverige kan ge ett viktigt bidrag till fredsarbetet genom att avrusta och i stället lägga de insparade resurserna på kontinuerliga fredsbevarande initiativ.

Enhet anser att fred och säkerhet skapas genom samarbete mellan länder.

Sverige ska verka som neutral medlare och fredsmäklare. Som ett led i detta arbete föreslår vi skapandet av ett särskilt Fredsdepartement.


Tillbaka