Partiprogram - Existenslinjen

Hållbar planet

En hållbar utveckling börjar inifrånIndividnivå - Harmoniska människor

EGET ANSVAR

Enhet menar att varje individ har ett eget ansvar att söka mer kunskap och delaktighet efter var och ens ambitioner och förmågor.


MILJÖ

Vi är förvaltare av vår jord. Vi måste värna om vår naturs och våra djurs hälsa och fortbestånd. Våra kroppar utgör en organisk del av jorden. Mänsklighetens, djurens och naturens framtid är beroende av en frisk och välmående jord, som kan producera giftfri föda och ge ett fullvärdigt liv i en hållbar miljö.

Enligt Enhet börjar hållbar utveckling inuti oss själva. Genom att prioritera immateriella värden högre än ökad konsumtion, kan vi på sikt skapa äkta hållbarhet.


Samhällsnivå - Tryggt samhälle

POLITISKT ANSVAR

Enhet vill att varje land och samhälle har ansvar för att medverka till beslut som leder till en hållbar och förnybar planet.


KOMMUNIKATIONER & TRANSPORT

Vårt transportsystem bör utvecklas på ett både miljövänligt och användarvänligt sätt, där staten är ansvarig för utvecklingen.

Både transportsätt och produktion ska ställas om så att de inte orsakar utsläpp av giftiga eller på annat sätt skadliga ämnen. Forskning om alternativ bör uppmuntras.

Enhet förespråkar effektiva, billiga och miljövänliga kommunikationer.


ÅTERVINNING

Vi vill verka för en fortsatt utveckling av avfallshanteringen. Målsättningen är att allt avfall ska vara till hundra procent biologiskt nedbrytbart eller möjligt att återanvända.


STÄDER

Våra städer ska formas enligt hållbar stadsplanering, för att utgöra en tilltalande och hälsofrämjande levnadsmiljö för människan, med stor hänsyn tagen till naturen och djuren.


LANDSBYGD

Enhet arbetar för decentralisering och småskaliga samhällen med hög självförsörjningsgrad. En levande landsbygd minskar hela landets sårbarhet. Grundläggande samhällsservice bör finnas även på landsbygden.


JORDBRUK

Jordbruk bör bedrivas miljövänligt och kretsloppsanpassat i största möjliga samklang med naturen. Vi behöver ett odlingssystem som bidrar till mångfald och bevarar jordens bördighet för framtiden. Staten bör aktivt stödja ett sådant jordbruk, både ekonomiskt och med expertis.

Enhet vill främja lokal livsmedelsproduktion och strävar efter att Sverige ska bli självförsörjande på jordbruksprodukter som lämpar sig för det svenska klimatet. Vi anser att lokal livsmedelsproduktion är bättre för miljön och konsumenternas hälsa, och gör samhället mindre sårbart i en kris- eller krigssituation.

Vid offentlig upphandling är det viktigt att ta hänsyn till hur varor produceras. Enhet förordar val av närproducerade, kravmärkta, ekologiska och rättvisemärkta produkter.

Enhet är emot framställning och användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) tills det finns garanti att dessa produkter inte skadar djur, natur eller människor, direkt eller på längre sikt.


SKOGSBRUK

Gammal skog med höga naturvärden anser vi inom Enhet vara en värdefull ekologisk tillgång. Vi vill verka för hyggesfritt skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk.


Global nivå - Hållbar planet

KVALITETSSÄKRING

Politiska förslag och beslut ska föregås av en ingående analys av deras konsekvenser, direkta och indirekta, på kort och lång sikt. I de fall där vår kunskap om konsekvenserna är begränsad bör försiktighetsprincipen råda, så att okända risker undviks.


ENERGI

Energifrågan är viktig för en hållbar framtid. Enhet vill därför satsa helhjärtat på förnyelsebara och rena energier.

Enhet anser kärnkraft oacceptabel. Även om en olycka aldrig skulle inträffa, blir det växande avfallet livsfarligt radioaktivt för oöverskådlig framtid. Vi bör också vara medvetna om kopplingarna, både ekonomiskt och tekniskt, mellan kärnkraft för civilt bruk och kärnvapen.


DJUR

Arter och miljöer behöver bevaras så att den biologiska mångfalden bibehålles.

Omtanke om djuren behöver finnas med i varje beslut som rör verksamheter där djur är involverade. Alla djur som hålls av människan ska få möjlighet att leva enligt sina naturliga behov.

Enhet föreslår därför en översyn av djurskyddslagstiftningen för att skydda djur från onödigt lidande. Det omfattar också forskning med plågsamma djurförsök.

Alla våra rovdjursarter har rätt att leva kvar och skyddas från utrotning. Biologisk mångfald är en självklarhet för Enhet.


Tillbaka