Partiprogram - Existenslinjen

Demokrati

Allas erfarenhet behövsIndividnivå - Harmoniska människor

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Enhet värnar om varje individs demokratiska rättigheter. Varje människas bidrag är viktig i den demokratiska processen och i en fördjupad demokrati görs detta möjligt.

Varje individ har ansvar och skyldighet att skapa förståelse för våra demokratiska processer.


Samhällsnivå - Tryggt samhälle

DELAKTIGHET

Grunden för en levande demokrati är vårt eget engagemang. Varje människa har mycket att bidra med genom sina personliga erfarenheter. Delaktighet, medbestämmande och ansvar gör människor mer engagerade i det vi har gemensamt.

Demokratin i Sverige kan förbättras genom att tillföra direktdemokrati i samförstånd med vår nuvarande representativa demokrati. Genom den moderna informationsteknologin ges många möjligheter till ett ökat folkstyre.

En tydlighet inom samtliga ansvarsområden behövs för att alla ska veta var ansvaret ligger.

Enhet vill att 2% ska vara gränsen för att komma in i Riksdagen.


FÖRTROENDEVALDAS LÖNER OCH FÖRMÅNER

Riksdagsledamöters löner, ersättningar och pensioner bör ses över.

Inom Enhet har vi en önskan att våra riksdagsledamöter avstår en viss procent av sin lön till ett behjärtansvärt ändamål, efter vars och ens egen önskan.


PERSONLIG INTEGRITET

Domstolsbeslut bör finnas vid avlyssning av alla människor. Den ska utföras restriktivt och endast vid misstanke till brott och underlaget till beslutet skall vara väl dokumenterat.


ALLAS LIKA VÄRDE

Jämlikhet innebär att alla människor har samma medfödda inneboende värde och skall åtnjuta samma grundläggande mänskliga rättigheter.

Jämställdhet handlar om att olika kategorier eller grupper av människor skall behandlas lika i samma situation.

Enhet verkar för jämlikhet och jämställdhet. Alla människor åtnjuter en grundläggande rättighet att vara sitt eget unika jag, så länge det inte skadar någon annan och dennes lika stora rätt.


Global nivå - Hållbar planet

FRED

Enhet vill samarbeta globalt för att uppnå en enad värld i fred och harmoni.


Tillbaka