Partiprogram - Existenslinjen

Ekonomi

En ekonomi som tjänar jorden och människornaIndividnivå - Harmoniska människor

VÄLFÄRD

Enhet vill att alla medborgare kan få en rättvis del av våra gemensamma naturresurser som en grund för var och ens individuella välfärd. Existentiella basbehov är främst mat, boende och omsorg.


Samhällsnivå - Tryggt samhälle

EKOLOGI, VÄLFÄRD OCH HARMONI

Enhet vill att våra folkvalda ansvarar för att se landets ekonomi främst ur ett ekologiskt perspektiv.

Vi vill också att landets välfärd skapas genom en harmonisk och balanserad resursdelning av våra avgifter och skatter.

Enhet vill ha ett spekulationsfritt och räntefritt samhälle.


Global nivå - Hållbar planet

NATURRESURSDELNING

Enhet vill ha en naturresursdelning av alla våra gemensamma resurser.

Ingen människa har upphovsmannarätt till luft, jord och vatten. Sveriges oförädlade naturresurser skall därför anses tillhöra hela svenska folket gemensamt. Detta innebär varken nationalisering, expropriation, eller konfiskation. Det innebär bara att vi inför en avgift för den som exploaterar och använder våra gemensamma resurser, till exempel mark, mineraltillgångar, skog, vatten, luftkorridorer, jakt- och fiskekvoter. Vi ser denna avgift som en avkastning på våra gemensamma naturtillgångar, som skall tillfalla alla svenska medborgare och användas till att finansiera en allmän basinkomst utan krav på motprestation.


Tillbaka