Partiprogram - Existenslinjen

Hälsa

Mer friskvård - mindre sjukvårdIndividnivå - Harmoniska människor

LIVSKVALITET

Förändring börjar inifrån. Förändringen börjar med en tanke som leder till handling. Det är individens ansvar att efter bästa förmåga hålla sig informerad om möjligheterna till att uppnå god hälsa och på vilka sätt det kan ske.

Vi skapar yttre fred genom inre frid. Psykisk, känslomässig och fysisk balans ger individen möjligheter till önskad livskvalité.


Samhällsnivå - Tryggt samhälle

HÄLSA/VÅRD

Integrativ medicin skall införas som norm för svensk sjukvård. Enhet eftersträvar ett holistiskt synsätt inom vården. Det innebär att vetenskapligt underbyggda och/eller erfarenhetsprövade alternativmedicinska metoder blir en integrerad del av det allmänna sjukvårdssystemet. För att möjliggöra detta krävs en översyn av gällande lagar.

Tandvården bör integreras i den allmänna sjukvården och ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

Den enskildes valmöjligheter inom sjukvården bör respekteras. Det betyder att var och en har rätt att välja vårdform. Individen får sålunda välja mellan skolmedicin, alternativmedicin och terapeutiska behandlingsformer. Valmöjligheter gäller också vid vaccination.

Hälso- och sjukvårdssystemet bör ses över i sin helhet.

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder bör prioriteras och stor hänsyn tas till biopsykosociala faktorer i vårdsammanhang. Vården bör utveckla nya metoder för att nå behövande, i syfte att öka jämlikheten i fråga om hälsa.

Psykisk hälsa. Det är viktigt att satsa på stödjande insatser när barn är små, både till barnen själva och till föräldrarna, och samtidigt behålla och bygga ut såväl elevhälsa som ungdomsmottagningar i skolorna.

Psykiatrins huvuduppgift bör vara att arbeta med förebyggande insatser, samtidigt bibehålls och utvecklas den psykiatriska vården.

Livsmedelsverkets expertis behöver uppdateras och råden till allmänheten utvecklas i takt med forskningens framsteg.

Mat som serveras i skolan och inom vården bör vara hälsosam och så långt som möjligt ekologisk, samt styras av miljöprinciper när det gäller transporter. Lagen om upphandling bör ses över, så den i största möjliga mån gynnar närsamhället och miljön.


FORSKNING

Staten bör finansiera opartisk forskning. Enhet vill även se ökat stöd till forskning rörande sambandet mellan psykosociala, känslomässiga faktorer och sjukdomar.

Enhet anser att en ny övergripande hälsomyndighet behöver tillsättas. Den ska vara helt utan koppling till läkemedelsindustrin. Dess uppgift är att ta fram de mest effektiva behandlingsmetoderna för sjukdomar och vara en övergripande tillsynsmyndighet för Sveriges hälso- och sjukvårdssystemet.


LÄKEMEDELSINDUSTRIN

En opartisk utredning kan behöva tillsättas för att undersöka vidden av läkemedelsindustrins inflytande över sjukvården och läkarutbildningen i Sverige.

Enhet menar att medicinskt bruk av naturpreparat, där den positiva effekten är dokumenterad, ska vara laglig. Enhet förordar att i första hand naturpreparat används, före syntetiska lösningar.


MISSBRUK

Vår målsättning är ett samhälle fritt från missbruk.

Enhet förordar en terapeutisk, stöttande behandling av missbrukare, där personen stärks i att ta ett stort personligt ansvar. Vi tar avstånd från kriminalisering och straff av missbrukare.

Enhets narkotikapolitik


ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

Många oberoende forskningsrapporter visar på faror med att exponeras för stark elektromagnetisk strålning. Särskilt känsliga är barn. All elektromagnetisk strålning behöver anpassas till frekvenser och nivåer som inte medför hälsorisker.

En utredning bör tillsättas som studerar påverkan av människan och miljön från all elektromagnetisk strålning, inklusive den från mobiltelefoner.

Enhet pläderar för strålningssäkrare zoner inom Sverige.


Global nivå - Hållbar planet

RESURSDELNING

Rättvisare fördelning av befintliga resurser. Enhet förespråkar ett starkt, självständigt närsamhälle med individer i balans, i alla länder på jorden.


Tillbaka