Vision

Den vision Partiet Enhet vill uppnå är att skapa ett tryggt samhälle med harmoniska människor på en hållbar planet. Mer konkret menar vi följande:

På individnivå - Trygga människor med hög livskvalitet

 • Största möjliga frihet att forma ditt liv som du önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.
 • Skapande av yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen.
 • Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen.
 • Ett samhälle där även våra känslomässiga och andliga behov blir bekräftade och tillgodosedda. (Andliga behov behöver inte ha något med religion att göra.)

 På samhällsnivå -  Ett harmoniskt samhälle med stor välfärd

 • Medborgarandel ersätter nuvarande bidragssystem och är en lönsam investering i mänskliga resurser. Det leder till en generell hälsoreform för hela samhället.
 • Vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, småskalighet och lokal sysselsättning, alternativ energi och landets självförsörjning.
 • Utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem, som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans.
 • Meningsfull sysselsättning för alla, vilket gynnar både enskilda och samhället som helhet.
 • Att tjäna varandra med vårt arbete i stället för att tjäna på andras arbete.
 • Prioritera all mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt friskvård.
 • Utbildning med helhetssyn och fokus på människors utveckling till kreativa, intuitiva och trygga individer.
 • Ett samhälle befriat från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning.
 • En utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet.

 

 På världsnivå - En fredlig värld  på en hållbar planet  

 • En värld i harmoni och balans med naturen som vi alla är en del av. En värld som prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ensidig ekonomisk tillväxt.
 • En gemensam etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, nationella och religiösa motsättningar.
 • Ett världssamarbete som samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet.

I vårt partiprogram förklarar vi hur vi når vår vision.

Läs hela vår vision genom att klicka på "Fördjupa dig" knappen nedan.

Ladda ner (PDF)