Enhets EU-politik

Existenslinjen – framtidens samhällssyn

Enhet ser positivt på samarbete mellan länder, kontinenter och globalt. Samarbete ger förståelse och ett starkare utbyte av erfarenhet, kultur, forskning och framsteg som i sin tur leder till fred.

För att Enhet ska förespråka fortsatt EU-medlemskap krävs det att EU-samarbetet är i enlighet med Enhets politik och har social och ekologisk hållbarhet som mål.

Grunden för Enhets EU-politik är samarbete som samtidigt värnar om lokalsamhället.

Basinkomst

Enhet vill införa Basinkomst för medborgare i alla EU-länder. En ovillkorlig ekonomisk grundtrygghet är en nödvändig mänsklig rättighet, när automatisering via robotisering och artificiell intelligens ersätter en stor del av det manuella jobb vi nu utför. Denna effektivisering bör komma alla till gagn i form av basinkomst och kortare arbetstid. En generell basinkomst på låg nivå för hela EU skulle ge människor möjlighet att stanna i sina hemländer och bygga upp sina liv där, och varje land som själva vill höja nivån på basinkomsten i sitt land kan välja att göra det.

Miljö och klimat

Enhet ser EU-medlemskapet som en möjlighet att påverka regionala och globala frågor som är för stora för ett enskilt land att hantera. Miljö och klimat är ett sådant område.

Vi vill ändra dagens ohållbara ekonomiska regler och system, som tillåter de mäktigaste att exploatera och berika sig på markens, luftens, vattnens, djurens och andra människors bekostnad.

Vi anser att EU ska verka för hållbarhet genom att stödja småskalig verksamhet som gör att människor kan bosätta sig på landsbygden, och leva, odla och arbeta utan behov av långa transporter.

Fossila bränslen är en ändlig resurs och är en starkt bidragande orsak till klimat- och miljöproblem. EU bör verka för en omställning genom att forska på alternativ, samt att stötta lösningar som redan finns på plats.

Enhet vill se ett utökat samarbete inom EU och anslå mer resurser till att förebygga och lösa gemensamma miljöproblem. -Vi vill stärka och säkerställa efterlevnaden av EU:s art- och habitatdirektiv samt vattendirektivet. - Vi vill se höjda globala mål för och höjda krav på skydd för biologisk mångfald. - Vi vill skärpa kemikalielagstiftningen och stärka försiktighetsprincipen när det gäller nya bekämpningsmedel och kemikalier. - Vi vill slopa EU:s fossilsubventioner.

Fredsdepartement på EU-nivå

Enhet vill inrätta ett Fredsdepartement på EU-nivå med uppgift att skapa och bibehålla fred. Därigenom kan man så långt det går undvika krig som orsak till att människor behöver fly. Fredsdepartementet har också till uppgift att stödja medlemsländerna när de gäller att förebygga konflikter och stärka goda relationer inom varje land.

Enhet motsätter sig ett gemensamt militärt försvar inom EU eftersom fred skapas i dialog, inte genom upprustning.

Miljö och klimat

Enhet ser EU-medlemskapet som en möjlighet att påverka regionala och globala frågor som är för stora för ett enskilt land att hantera. Miljö och klimat är ett sådant område.

Vi vill ändra dagens ohållbara ekonomiska regler och system, som tillåter de mäktigaste att exploatera och berika sig på markens, luftens, vattnens, djurens och andra människors bekostnad.

Vi anser att EU ska verka för hållbarhet genom att stödja småskalig verksamhet som gör att människor kan bosätta sig på landsbygden, och leva, odla och arbeta utan behov av långa transporter.

Fossila bränslen är en ändlig resurs och är en starkt bidragande orsak till klimat- och miljöproblem. EU bör verka för en omställning genom att forska på alternativ, samt att stötta lösningar som redan finns på plats.

Enhet vill se ett utökat samarbete inom EU och anslå mer resurser till att förebygga och lösa gemensamma miljöproblem. -Vi vill stärka och säkerställa efterlevnaden av EU:s art- och habitatdirektiv samt vattendirektivet. - Vi vill se höjda globala mål för och höjda krav på skydd för biologisk mångfald. - Vi vill skärpa kemikalielagstiftningen och stärka försiktighetsprincipen när det gäller nya bekämpningsmedel och kemikalier. - Vi vill slopa EU:s fossilsubventioner.

Jordbruk

Vi vill att EU-bidrag endast ska gå till ekologisk odling och ekologisk småskalig djurhållning. Vi anser att jord- och skogsbruk som skadar mark och vatten, eller hotar ekologisk mångfald ska beläggas med höga miljöavgifter. Stöd skall inte ges till köttindustrin, eller fodertillverkning, som starkt bidrar till klimatproblem, skövling och arters utdöende.

Jordbruk, och annan industri, som skadar jord, vatten eller mångfald skall beskattas med en återställningsskatt, som är ämnad att återställa och skydda den jord, vatten eller mångfald, som skadats.

Bönder ska skyddas från snedvriden konkurrens från varor producerade med lägre miljö- och/eller djurskyddsregler både inom EU och internationellt.

Ändra de ekonomiska fundamenten

Enhet inser att nuvarande ekonomiska regelverk måste ändras eftersom det är grunden till dagens ohållbara tillväxt, växande klyftor och exploatering av människor, djur och natur:
  • Ersätt BNP som mått på välfärd. Inför nya mätetal som styr till hållbarhet.
  • Tillåt endast riksbanker att skapa pengar. Förbjud affärsbanker att skapa pengar utan täckning.
  • Gör storskalig utvärdering av kompletterande valutor som medel att främja hållbara lokalsamhällen som producerar långsiktigt hållbara varor och tjänster.
  • Tillåt endast handelsavtal som skyddar miljö och lokalsamhällen.

Handelsavtal

Vi vill att EU:s handelsavtal föreskriver att företag skall följa nationers lagar. Företag skall inte kunna stämma ett land för att dess lagar hindrar eller inverkar negativt på vinster. Ett land skall t.ex. kunna införa starka miljöskyddslagar, som kan påverka företagsvinster genom utökade skatter eller avgifter, utan att företag kan stämma nationen för detta.

Skola och Hälsa

Skola och Hälsa skall vara en nationell angelägenhet i första hand. EU skall garantera att individers fria val säkerställs inom dessa områden.

Demokrati

All form av makt över människor måste vara folkvald. Detta gäller för EU såväl som andra överstatliga institutioner. EU skall respektera offentlighetsprincipen. Vi vill decentralisera beslutsfattandet i EU och föra makten närmare medborgarna.

Internet

Vi vill se ett fritt internet, utan rutinmässig övervakning, uppladdningsfilter och länkavgifter. Vi värnar nätneutraliteten och vill skydda individens integritet.

Vill du vara med och förverkliga detta

Rösta på Enhet i EU-valet